à¨à¨²à¨•à©‡ SKM ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗ ਾ ‘ਕਾਲਾ ਦਿਨ’

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ à¨œà¨¾à¨°à ©€ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਠਹੀਦ ਹੋ ਗਠਹਨ। ਬੀਤੇ à¨•à©±à¨²à© à ¨¹ ਵੀ …

Read more

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਲਠਗਠਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਠਗਠ। à¨ªà©°à¨œà ¨¾à¨¬ ਵਿਧਾਨ ਸà¨à¨¾ ਦਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਠ¸ 1 ਤੋਂ …

Read more

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸà¨à¨¾ ਦੇ ਬਜਟ ਇ ਜਲਾਸ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਹੋਇਆ ਠਠ²à¨¾à¨¨

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ à¨…à¨¹à ¨¿à¨® ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮà©à¨Ÿà¨¿à ©°à¨— 'ਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ à¨«à©ˆà¨¸à¨²à ©‡ ਲਠਗਠ। ਇਸ …

Read more