ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸà¨à¨¾ ਦੇ ਬਜਟ ਇ ਜਲਾਸ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਹੋਇਆ ਠਠ²à¨¾à¨¨

[ad_1]

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ à¨…à¨¹à ¨¿à¨® ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮà©à¨Ÿà¨¿à ©°à¨— 'ਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ à¨«à©ˆà¨¸à¨²à ©‡ ਲਠਗਠ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪੰਜਠ¾à¨¬ ਵਿਧਾਨ ਸà¨à¨¾ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ à¨®à ©°à¨¤à¨°à©€ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜਾਣਕ ਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਠਦੱਸਿਆ ਕਠ¿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸà¨à¨¾ ਦਾ ਬਜਟ ਠ1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ¨• ਚੱਲੇਗਾ।

to ਚ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ à¨à¨¾à¨¶à¨£ à¨¦à ¨¿à©±à¨¤à¨¾ ਜਾਵੇਗਾ। 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ à ¨‡à¨¸ à¨à¨¾à¨¶à¨£ 'ਤੇ ਬਹਿਸ à¨¹à©‹à¨µà©‡à¨—à©€à ¥¤ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ à ¨ªà©°à¨œà¨¾à¨¬ ਦੇ ਅਗਲੇ ਵਰ੠ਹੇ ਦਾ à¨¬à ¨œà¨Ÿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

[ad_2]