ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਠœà¨¾à¨¬ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸà¨à¨¾ ਹਲਕਾ ਇੰਠšà¨¾à¨°à¨œà¨¾à¨‚ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਠਲਾਨ

[ad_1]

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਠœà¨¾à¨¬ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸà¨à¨¾ ਹਲਕਿਆਂ ਠ¦à©‡ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦਾ ਠਲਾਨ ਕੀਤਠ¾ ਗਿਆ ਹੈ।ਦੱਸ ਦਈਠਕਿ ਪਾਰਟ੠€ ਵੱਲੋਂ 11 ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰ ਜਾਂ ਦਾ ਠਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ¨¨à©‹à¨Ÿà©€à¨«à¨¿à¨•à©‡à¨¶à¨¨ ਵੀ ਜਾਰੀ à¨•à©€à ¨¤à¨¾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਠœà¨¾à¨¬ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸà¨à¨¾ ਹਲਕਾ ਇੰਠšà¨¾à¨°à¨œà¨¾à¨‚ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਠਲਾਨ
credit: aam aadmi party

[ad_2]